?

Log in

Sinun, joka luet tämän, on ns. pakko kommentoida, nimettömänä tai… - No-one thinks what I'm doing is the right way forward [entries|archive|friends|userinfo]
fanny

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 1st, 2007|10:26 am]
fanny
Sinun, joka luet tämän, on ns. pakko kommentoida, nimettömänä tai nimellisenä. Kerro minulle yksi tai useampia asia, josta pidät minussa. Ainoa sääntö on tämä: Et saa sanoa sellaista asiaa, jonka joku muu on jo sanonut.

Sen jälkeen postaa tämä omaan journaliisi, niin minä voin kertoa, mistä minä pidän sinussa.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: fanny_maria
2007-08-03 11:25 am (UTC)
tottakai tiedän. ja kyllä mä osaan juoda rommia, mut se ei oo söpöä.
(Reply) (Parent) (Thread)